موقعیت شما:

مطالب

شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
نوع سیستم:20 کیلو وات و 10 کیلووات متصل به شبکه
کارفرما: شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد
این پروژه جهت تامین بخشی از برق مورد نیاز کارخانجات شهید قندی در سال 1390 اجراگردیدdesign