موقعیت شما: محصولاتپنلهای خورشیدیپنلهای پلی کریستال

پلی کریستال

HNM10P-12
10 وات توان ماکزیموم
0.6 آمپر جریان ماکزیموم
17.5 ولت ولتاژ ماکزیموم
0.65 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
25*282*335 سایز
کاتالوگ محصول
HNM20P-12
20 وات توان ماکزیموم
1.16 آمپر جریان ماکزیموم
17.5 ولت ولتاژ ماکزیموم
1.29 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
25*500*350 سایز
کاتالوگ محصول
HNM45P-12
45 وات توان ماکزیموم
2.6 آمپر جریان ماکزیموم
17 ولت ولتاژ ماکزیموم
2.9 آمپر جریان اتصال کوتاه
20.5 ولت ولتاژ مدار باز
11*462*970 سایز
کاتالوگ محصول
HNM 50 P-12
50 وات توان ماکزیموم
2.89 آمپر جریان ماکزیموم
17.5 ولت ولتاژ ماکزیموم
3.1 آمپر جریان اتصال کوتاه
21.5 ولت ولتاژ مدار باز
35*658*772 سایز
کاتالوگ محصول
HNM 55 P-12
55 وات توان ماکزیموم
3.15 آمپر جریان ماکزیموم
17.5 ولت ولتاژ ماکزیموم
3.3 آمپر جریان اتصال کوتاه
21.5 ولت ولتاژ مدار باز
35*658*772 سایز
کاتالوگ محصول
HNM 60 P-12
60 وات توان ماکزیموم
3.6 آمپر جریان ماکزیموم
16.8 ولت ولتاژ ماکزیموم
3.95 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
35*658*772 سایز
کاتالوگ محصول
HNM80P-12
80 وات توان ماکزیموم
4.58 آمپر جریان ماکزیموم
17.5 ولت ولتاژ ماکزیموم
5 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
35*534*1195 سایز
کاتالوگ محصول
HNM85P-12
85 وات توان ماکزیموم
4.85 آمپر جریان ماکزیموم
17.5 ولت ولتاژ ماکزیموم
5.2 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
35*534*1195 سایز
کاتالوگ محصول
HNM120 P-12
120 وات توان ماکزیموم
7.11 آمپر جریان ماکزیموم
17 ولت ولتاژ ماکزیموم
7.54 آمپر جریان اتصال کوتاه
23 ولت ولتاژ مدار باز
35*674*1474 سایز
کاتالوگ محصول

design